Бойко Ольга Петрівна -  доктор філософських наук, професор, керівник секції «Менеджмент соціокультурної діяльності», член редакційної ради наукового журналу BULLETIN OF KYIV NATIONAL UNIVERSITY OF CULTURE AND ARTS Series in Management of Social and Cultural Activity
 
Aвторка  біля 100 наукових і навчально-методичних праць, зокрема, навчально-методичних посібників, розділів в закордонних 
колективних монографіях та ін.
 
Має досвід виконання науково-дослідних робіт, організації та проведення наукових конференцій, круглих столів
 

Бойко Ольга Петрівна

Науковий ступінь, звання (рік присвоєння, спеціальність, посилання на автореферати)

Кандидат філософських наук, 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури. Тема: «Філософсько-антропологічні обґрунтування цивілізаційного процесу». (диплом ДК № 025758 13.10.2004).

Доктор філософських наук зі  спеціальності – 09.00.04 Філософська антропологія, філософія культури. Тема докторської дисертації: «Культура дозвілля: трансформації та перспективи розвитку у добу глобалізації» (диплом ДД №000356 від 22.12.2011).

Автореферат  - http://5fan.ru/wievjob.php?id=68246

Професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін (атестат 12ПР №008938 від 10.10.2013).

Посада – професор кафедри  психології, політології та соціокультурних технологій

Основні дисципліни – Філософія науки, Філософія культури, Соціологія дозвілля, Етика та естетика, Корпоративна культура та тимбілдинг,  Регіональні практики з соціокультурної діяльності, Туризм та рекреаційна діяльність

Наукові інтереси – філософія культури, філософська антропологія

E-mail: тел.: (кафедральні), кабінет

Тел. (0542) 68-77-49

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Посилання на авторські профілі:

ORCID ID

Google Scholar

Researcher ID

eSSUIR

Коротка біографія

Освіта

Сумський державний педагогічний  інститут імені А.С. Макаренка, спеціальність «історія та  суспільствознавство», кваліфікація «вчитель історії та суспільствознавства» (1992)

Науково-дослідні роботи:

1. Керівник теми другої половини дня 0119Y000205 «Ціннісні, соціальні, гендерні  та правові основи формування політики протидії дискримінації і насильства в суспільстві»

2. Співвиконавець науково-дослідної роботи «Стан та перспективи розвитку туризму у Сумській області». – Договір № 129.

Керівництво студентами-призерами Всеукраїнських конкурсів наукових робіт та олімпіад:

Робота з аспірантами та здобувачами:

Основні наукові праці (за останні 5 років, опис за сучасними бібліографічними вимогами)

Монографії:

Бойко О.П. Культура дозвілля в суспільстві ризику. - Монографія. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2011. – 285 с.

Бойко О.П. Взаємопроникнення освітнього простору та дозвіллєвої сфери // Суспільне покликання філософії освіти у сучасних соціокультурних контекстах : Монографія. Кол-в авторів. Гол. Ред. Култаєва М.Д. – Харків: «Щедро. Садиба плюс», 2014. – 388 с. – С. 250 -261.

Бойко О. Час у соціокультурному просторі // Практичні аспекти філософії часу : Монографія. Кол-в авторів. Гол. Ред. Кол-на монографія / Практичні аспекти філософії часу. Ред Е.О. Лебідь. – Суми, СумДУ, 2017. – С. 49-67.

Комплексний портрет працездатного населення праценадлишкових територій Сумської області: соціальні аспекти. Монографія/ Кол-і авторів. – Суми, 2020.

Статті

Бойко О. Дискурс як інструмент соціальної влади. Вісник Черкаського університету. Серія Філософія / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Черкас. нац. ун-т. – 2017. – № 1. – 144 с. - С. 83-88.

Бойко О. П.  Символ як категорія культури та його функціональне навантаження [Текст] / О. П. Бойко // Вісник Черкаського ун-ту. - Серія  Філософія. - № 2. - Черкаси: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2017. – С.  36-42.

Бойко О.П. Туризм як прояв інтеркультурної комунікації. – Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства. – СумДУ, 2017. – 420 С. – С. 203-206.

Бойко О.П. Торгівельно-розважальні центри в соціокультурному просторі міста: ресурси  стратегічного менеджменту / Вісник  КНУКіМ Серія "Менеджмент соціокультурної діяльності". - Науковий збірник. Вип. 2. - Київ, 2018

Olha Boiko & Nina Svitailo   Postmodern understanding of the university: organizational and managerial aspects. BULLETIN OF KYIV NATIONAL UNIVERSITY OF CULTURE AND ARTS Series in Management of Social and Cultural Activity: Scientific

Journal,  Volume 2 (2019), Number 2, pp. 115-175 doi: https://doi.org/10.31866/2616-7573.1.2019.170653

Boyko, O.,  Synakh, A.,  Svitailo, N.,  Povalii, T.,  & Podolkova, S. (2021).  Visualization and Virtualization of Art as New Dimension of Communicative Interaction and System of Social Management.  Socio-Cultural Management Journal, 4(2). (1,6 др. арк.)

Бойко О.П., Повалій Т.Л. Хореографічні практики в сучасному соціокультурному просторі. / 6th International scientific and practical conference “Scientific achievements of modern society” (February 5-7, 2020) Cognum Publishing House, Liverpool, United Kingdom. 2020.http://socio-cultural.knukim.edu.ua/article/view/246727

Olga Boyko1*, Anna Jeremus-Lewandowska2, Larysa Otroshchenko3 & Tatiana PovaliiTrainings Usage in the Professional Education of Future Sociocultural Activity Managers  BULLETIN OF KYIV NATIONAL UNIVERSITY OF CULTURE AND ARTS Series in Management of Social and Cultural Activity: Scientific Journal, Volume 3 (2020), Number 1, pp. 3-31. DOI: https://doi.org/10.31866/2709-846x.1.2020.219799

Навчально-методичні

Філософія: курс лекцій для студентів усіх спеціальностей всіх форм навчання: у 2 ч.. Ч. 1: Історія світової та української філософії / уклад. О. П. Бойко. - Суми: ДВНЗ "УАБС НБУ", 2010. - 187 с.

Філософія: курс лекцій для студентів усіх спеціальностей всіх форм навчання: у 2 ч.. Ч. 2: Філософські системи / уклад. О. П. Бойко. - Суми: ДВНЗ "УАБС НБУ", 2010. - 179 с.

Бойко О.П. Історія світової та української філософії: навчально-методичний посібник. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2015.

Бойко О.П. Глобалістика. Навчальний посібник. – Суми: СумДУ, 2019. – 79 с.

Соціально-професійна мапа праценадлишкових територій Сумської області / Назаров М.С., Світайло Н.Д., Костенко А.М. Бойко О.П. та інші. – Суми, 2020. – 116 с.

Статті зі студентами:

Бойко О.П., Гавриленко В.В.  Українська ранньомодерна сміхова культура: трактування смішного в інтелектуальному просторі. СумДУ, Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства: Суми : Сумський державний університет, 2021. 496 с., С. 155-159.


Міжнародна активність:
Марченко А.О., Бойко О.П.  Роь анімації в музейній діяльності. Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства: Суми : Сумський державний університет, 2021. 496 с – С. 270-276.

Olga Boyko, Rymma Mylenkova, Larysa Otroschenko Intercultural Management in Educational Organizations// Perspectives on Culture: Academic Journal of the Institute of Cultural Studies,  Krakow, Poland. - No. 29 (2/2020) - pp. 163-172.

Olga P. Boyko, Аndrii E. Lebid, Alona E.Pavlenko  Tourism and Its Influence on the Transnationalization of Leisure Culture.  Tourism Education Studies and Practice Has been issued since 2014. E-ISSN: 2409-2436 2019, 6(1): 3-9 DOI: 10.13187/tesp.2019.1.3 www.ejournal10.com

Olga P. Boyko a , *, Olga M. Padalka a, Аndrii E. Lebid a , b   Realization of the Concept of Life-Creation in a Risk Society /  European Journal of Philosophical Research, 2020, 7(1)

6th International scientific and practical conference  “Scientific achievements of modern society” (February 5-7, 2020) Cognum Publishing House, Liverpool, United Kingdom. 2020.  (Сертифікат).

Підвищення кваліфікації (останні 5 років):

Сумський державний Університет,

Підвищення кваліфікації  «З інноваційної педагогічної діяльності»,

25.10.2012 – 10.11.2021 рр.  – 6 кредитів, 180 год.

Участь у редколегіях:

«Socio-Cultural Management Journal»

http://socio-cultural.knukim.edu.ua/journaloffice

Рецензування та експертизи:

1). Офіційний опонент на захисті дисертації  «Філософсько-антропологічні імплікації альтруїзму у сучасних соціокультурних контекстах» поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук зі спеціальності 09.00.04. – філософська антропологія, філософія культури Фельдмана О.Б. (30.11.15. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.07 у Харківському національно педагогічному університеті ім. Г.С. Сковороди).

2). Офіційний опонент на захисті дисертації  «Саморуйнація особистості як предмет філософсько-антропологічної рефлексії» зі спеціальності 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури Понеділка А. І. (29.05 2017 р Спеціалізована вчена рада Д 64.053.07 Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди).

3). Офіційний опонент на захисті дисертації Цілісність та андрогінність у буттєвих констеляціях людини” поданої до захисту на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури  Тарасюк Л. С. (23. 10.17. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.07 у Харківському національно педагогічному університеті ім. Г.С. Сковороди).

4). Офіційний опонент на захисті дисертації Столяр М.Б. «Сміхова культура тоталітарного суспільства: сутність, форми, механізми дії (на прикладі радянських культурних практик)». Дисертація подана до захисту на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук зі спеціальності 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури (Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди).

5). Офіційний опонент на захисті дисертації Сошникова Андрія Олександровича «Модерні і постмодерні практики музеалізації культурної традиції (філософсько-антропологічний аналіз)», подану до захисту на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури.

Інші активності:

Участь у Міжнародному конкурсі The Art of Living Online/ Проект з Громадської освіти,  з публікацією в каталозі та он-лайн кaталозі на сайті EENCE (Сертифікат)

Індивідуальний грантовий проект з   опублікуванням статті у іноземному рецензованому виданні: Boyko O., L. Otroshchenko, Mylenkova R. Intercultural Management in Educational Organizations. Perspectives on Culture: Academic Journal of the Institute of Cultural Studies, Krakow, Poland. - No. 29 (2/2020) - pp. 163-172.

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2. Навчально-науковий корпус, ауд. Н-312

Телефон: (0542) 68-77-32

e-mail: i[email protected]

При використанні матеріалів з сайту кафедри психології,
політології та соціокультурних технологій
посилання на ресурс обов'язкове.

All Rights Reserved.