Опанасюк Валентина Володимирівна – доцент, канд. політ. наук.

Сфера наукових інтересів: міждисциплінарні дослідження політичних інститутів і процесів, соціально-економічних та культурних процесів, зокрема, в сфері релігій і міжкультурних комунікацій.

Авторка понад 70 наукових і навчально-методичних праць, зокрема, навчально-методичних посібників, розділів в закордонних колективних монографіях та ін.

Має значний досвід організаційної роботи, зокрема, Всеукраїнських творчих конкурсів, наукових конференцій, керівництво секціями міжнародних наукових конференцій за кордоном.

Науковий ступінь, звання:

кандидат політичних наук (2010), спеціальність 23.00.02 – політичні інститути та процеси,

автореферат дисертації https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/3499?locale=uk,

доцент (2013) кафедри філософії, політології та інноваційних соціальних технологій

Посада: доцент кафедри психології, політології та соціокультурних технологій

Основні дисципліни:

Інтегрований курс «Демократія: цінності, принципи, механізми»,

Історія та теорія соціокультурної діяльності,

Branches of Cultural Industries,

Inter-ethnic and Inter-religious Tolerance

Наукові інтереси спрямовані переважно на політологічні дослідження у взаємопов’язаних областях, а саме: функції та функціонування держави в інформаційному суспільстві, політичні ризики та стратегії трансформації держави та суспільства, вплив середовища на політичну стабільність. Інші дослідницькі інтереси: оптимізація політичної комунікації, загальнолюдські та політичні цінності в політичній культурі, ефективність політики та політична ефективність.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., тел.: +38 (0542) 68 77 32, кабінет Н-307

Посилання на авторські профілі:

ORCID ID 

Google Scholar 

eSSUIR  

Коротка біографія

У 1993 р. закінчила Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С. Макаренка за спеціальністю “Історія та педагогіка”, кваліфікація вчителя історії, суспільствознавства, методиста виховної роботи. У Сумському державному університеті почала працювати з 2003 р. на посаді старшого викладача, спершу за сумісництвом, а з 2005 р. – за основним місцем роботи.

У 2010 р. в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України успішно захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси, отримала науковий ступінь кандидата політичних наук.

Освіта

Вища. Сумський державний педагогічний інститут ім. А. С. Макаренко,  
спеціальність – історія та педагогіка, кваліфікація – вчитель історії, суспільствознавства, методис­т виховної роботи, 1993 р.

Науково-дослідні роботи:

 1. Ціннісні, соціокультурні, правові та гендерні основи формування політики протидії дискримінації та насильству в українському суспільстві, № 0119U
 2. Формування соціальної стійкості в умовах пандемії через згуртованість та здатність громадян до адаптації, в рамках Міжнародного проекту № SG53702 «Інституційний розвиток ЦСГАРД Сумського державного університету» (2020-2021).
 3. Соціальна стійкість територіальних громад в умовах пандемії COVID-19: аналітичний звіт [за результатами дослідження] / Костенко А., Світайло Н., Опанасюк В. та ін. Суми, 2021. 53 с. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/85720/1/Kostenko_social_sustainability.pdf

Основні наукові праці

Монографії

 1. Опанасюк В. Роль элит и политического класса в евро-модернизации: украинский эксперимент. Edukacija elit XXI wieku. Kształcenie elity społecznej – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość’ / red. nauk.: N. Staric, T. Weglarz, M. Wojdyła-Bednarczyk. Poznan: Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Bezpieczenstwa z siedziba w Poznaniu, 2016. S. 75–85. (Poland).

Статті

1. Опанасюк В. В. Демократична освіта як важлива функція сучасної держави (на прикладі інтегрованого курсу з демократії для закладів вищої освіти). Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін: зб. наук. праць. Київ, 2021. Вип. 30. С. 37–48. (Фахове видання).

2. Опанасюк В. В. Трансформація функцій держави під впливом політики відкритих даних: на прикладі України. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін: зб. наук. праць. Київ, 2020. Вип. 27. С. 40–48. URL: https://sj.npu.edu.ua/index.php/pnspd/issue/view/37/7 (Фахове видання).

3. Опанасюк В. В. Класифікація функцій держави: традиційні підстави в змінених умовах. Держава і право: зб. наук. праць. Серія: Політичні науки. Київ, 2019. Вип. 83. С. 115–127. URL: http://idpnan.org.ua/files/2019/derjava-i-pravo.-politichni-nauki.-vipusk-83-_2019_.pdf (Фахове видання, Index Copernicus International).

4. Опанасюк В. В. Доктринальний підхід до класифікації функцій держави: перспективи використання в інформаційному суспільстві. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін: зб. наук. праць. Київ, 2019. Вип. 25. С. 26–32. URL: https://kpn.npu.edu.ua/images/files/Chasopys%20%2025.pdf (Фахове видання).

5. Опанасюк В. В. Динаміка євромодернізації: стратегія, реформи, підтримка. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України: [зб. наук. праць]. Київ, 2015. Вип. 4. С. 312–324. URL: https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/opanasiuk_dynamika.pdf (Фахове видання).

Тези

 1. Опанасюк В. В. Критерій інформаційної безпеки в трансформації функцій сучасної держави. Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства: матеріали VIIIВсеукр. наук конф. студентів, аспірантів, викладачів та співробітників (Суми , 16-17квіт. 2020). Суми, 2020. С. 410–414.
 2. Опанасюк В. В. Вплив цифрової трансформації на функції держави. Побудова інформаційного суспільства: ресурси і технології: матеріали XVIІI міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 19–20 вер. 2019 р. Київ, 2019. С. 246–249.
 3. Опанасюк В. В. Євроатлантичний вектор національної безпеки: зближення України з НАТО. Сучасні загрози безпеці на національному та регіональному рівнях: матеріали наук.-теор. конф., (Суми, 19-20 квітн. 2018 р.). Суми, 2018. С. 49–53.
 4. Опанасюк В. Стартап-індустрія в структурі креативних індустрій: у пошуках визначення поняття “стартап”. Культурні та креативні індустрії: історія, теорія та сучасні практики: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 24 квітн. 2017 р. Київ: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2017. С. 62–64.
 5. Опанасюк В. В. Ключовий парадокс модернізації держави та шляхи його подолання. Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства: матеріали V Всеукр. наук. конф. студентів, аспірантів, викладачів та співробітників [факультету іноземної філології та соціальних комунікацій], 21-22 квітн. 2017 р. Суми: СумДУ, 2017. С.273–
 6. Opanasiuk V., Gladchenko O., Dubodielova O. Innovations in Cultural Industries. Проблеми та перспективи розвитку сучасного суспільства в країнах Європи та Азії, 29лют. 2020 р., м. Переяслав-Хмельницький: матеріли ХХIV міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.: зб. наук. праць. Переяслав, 2020. С. 168–169.

Навчально-методичні праці

 1. Теорія та історія соціокультурної діяльності: навч. посіб. / О. Б. Петінова, В. В. Опанасюк. Одеса: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, 2018. 78 с.
 2. Опанасюк В. В. Історія світових релігій. Формування догматики та культу: навч. посіб. Суми: СумДУ, 2013. 110 с. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30587
 3. Опанасюк В. В. Законодавство України про релігію і церкву: навч. посіб. Суми: СумДУ, 2008. 107 с. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/962
 4. Методичні вказівки до практичних занять з “Ознайомлювальної практики. Супровід і звітування для забезпечення принципів дуального навчання” / упор. В. В. Опанасюк. Суми: СумДУ, 2018. 43 с.
 5. Методичні вказівки до семінарських занять із дисципліни «Історія та теорія соціальної роботи: історія соціальної роботи в Україні та світі (з ХІІІ ст. до сьогодення)»: для студ. спец. 231 “Соціальна робота” денної форми навчання / упор. В. В. Опанасюк. Суми: СумДУ, 2017. 56 с.
 6. Методичні вказівки до семінарських занять з “Політичних комунікацій” для студентів спеціальності 028 “Менеджмент соціокультурної діяльності” денної форми навчання / упор. В. В. Опанасюк. Суми: СумДУ, 2017. 38 с.

Міжнародна активність:

Участь у професійних міжнародних об’єднаннях

 1. Philosophy, Politics and Economics Society (PPE Society) (2019 – по теперішній час);
 2. European Consortium for Political Research (ECPR) (2019 – по теперішній час);
 3. Midwest Political Science Association (MPSA) (2015 – по теперішній час);
 4. Consortium of Social Science Associations (COSSA) (2021 – по теперішній час)

Міжнародне стажування

 1. Holocaust Studies Summer Program for university faculty and postgraduate researches. United States Holocaust Memorial Museum, Washington, DC, USA. 2021.
 2. Teaching Peace in the 21st Century: 12th Annual Summer Institute for Faculty in Peace Studies Program development. Croc Institute for International Peace Studies, University of Notre Dame, Notre Dame, Indiana, USA. 2021.

Підвищення кваліфікації:

 1. Сумський державний університет, підвищення кваліфікації за програмою інноваційної педагогічної діяльності, Свідоцтво ПК № 05408289/1034-18 від 11.12.2018 р., 5,0 кредитів (150 год.);
 2. Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, кафедра арт-менеджменту та івент-технологій, стажування, Соціально орієнтовані проєкти з застосуванням івент-технологій в культурній, політичній, управлінській сферах і громадському житті, 11.11.2016-10.05.2017 (6 міс.);

Сертифікати:

 1. Міжнародна фундація виборчих систем (IFES), Сертифікат про проходження тренінгу з інтерактивної методології викладання та супроводу студентських проектів курсу “Демократія: від теорії до практики” №СЕ-00365 від 25.09.21 р., 0,5 кредитів (16 год.);
 2. Міжнародна фундація виборчих систем (IFES), Сертифікат про проход­ження тренінгу з фасилітації навчальних заходів онлайн для викладачів курсу “Демократія: від теорії до практики” №СЕ-00308 від 31.05.21 р., 0,3 кредита (10 год.);
 3. Міжнародна фундація виборчих систем (IFES), Сертифікат про проход­ження тренінгу з інтерактив­ної методології викладання курсу з громадянської освіти “Демократія: від теорії до практики”. Частина 1, №СЕ-00280 від 27.02.21 р., 0,7 кредитів (20 год.);
 4. ДУ «Державний інститут сімейної та молодіжної політики, ПРООН, Сертифікат про проходження спеціалізованого тренінгу Програми «Молодіжний працівник «Креативні підходи до адвокаційних кампаній», № МП-074-2017СП від 29.11.2017 р., 0,8 кредитів (24 год.);
 5. Київська школа економіки та менеджменту, Сертифікат про проходження курсу “Проєктний менеджмент”, 11.01.–25.02.2021, № 2020-ВЕ-000058;
 6. Міжнародний фонд “Відродження”, SFO Club Ukraine, Сертифікат про проходження курсу “Побудова ефективної системи бюджетування в організації”, 30.03.–20.04.2021 р., 0,5 кредитів (16 год.);
 7. United States Holocaust Memorial Museum, Washington, DC, USA, Certificate of Participation, 2021 Holocaust Studies Summer Program for university faculty and postgraduate researches, 5-12 July 2021, 21 hour (0,7 credits);
 8. Croc Institute for International Peace Studies, University of Notre Dame, Notre Dame, Indiana, USA, Certificate for completion of the 12th Annual Summer Institute for Faculty in Peace Studies Program development, “Teaching Peace in the 21st Century, June 14-16, 2021, (0,7 credits).

Рецензування та експертизи

1. Рецензент фахового наукового журналу з політології «Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін».

2. Міжнародний проект № SG53702 «Інституційний розвиток ЦСГАРД Сумського державного університету». Експерт у дослідженні «Формування соціальної стійкості в умовах пандемії через згуртованість та здатність громадян до адаптації» (2021).

3. Участь в експертному опитуванні «The Global University Engagement Monitor: The Global University-Business Cooperation Monitor», проводилося Science to Business Marketing Research Centre (S2MBRC), Німеччина та Європейським Консорціумом (Організація економічного співробітництва і розвитку (OECD), Асоціація торговельно-промислових палат Європи, компанії та університети). (2017).

4. Участь в експертному опитуванні щодо Дорожньої карти реформування молодіжної сфери в Україні, проводилося за підтримки Програми розвитку ООН та Мінмолодьспорту України (2017).

5. Участь в експертних опитуваннях компанії Clarivate Analytics (Наукометрична база даних WoS) (2019, 2020).

6. Участь у консультативному опитуванні щодо організаційних перспектив і віртуальних можливостей великих міжнародних конференцій політологів «MPSA Conference Participant Survey, March 2020» щодо зміни форматів і роботи MPSA у зв’язку з COVID-19 (2020).

7. Участь у міжнародному опитуванні, проведеному Фондом народонаселення ООН про зміни у ставленні і потребах молоді та молодіжних працівників щодо здорового способу життя (2020).

8. Участь у міжнародному опитуванні членів MPSA щодо оцінки процесу зовнішньої верифікації рукописів, поданих до флагманського журналу АJPS та про відношення членів MPSA до верифікації як такої (2021).

Інші активності

1. Освітній проект Міжнародної фундації виборчих систем (IFES) із громадянської освіти «Демократія: від теорії до практики». Викладач курсу з демократії. Співорганізатор Форуму студентських ініціатив із громадянської участі.

2. Організатор заходів у сфері соціокультурної діяльності.

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2. Навчально-науковий корпус, ауд. Н-312

Телефон: (0542) 68-77-32

e-mail: i[email protected]

При використанні матеріалів з сайту кафедри психології,
політології та соціокультурних технологій
посилання на ресурс обов'язкове.

All Rights Reserved.